Algemene voorwaarden Your Own Leader

Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst, lidmaatschapskosten

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Your Own Leader en ieder lid.
 • Aanmelding voor lidmaatschap bij Your Own Leader geschiedt middels de algemene voorwaarden van Your Own Leader.
 • Aanmelding voor lidmaatschap bij Your Own Leader geschiedt door het aanmaken van een account in de Virtuagym app. Dit is ook mogelijk via de website van Your Own Leader.
 • Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Lidmaatschappen gelden voor een bepaalde tijd van drie maanden en worden automatisch verlengd.
 • De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens op de 1ste van de maand waarop deze betrekking hebben door Your Own Leader middels automatische incasso worden geïncasseerd.
 • Indien een lid een ten onrechte incasso storneert, dan zijn de storneringskosten die aan Your Own Leader worden berekend door de financiële instelling welke de incasso’s (laat) uitvoeren, voor rekening van het lid.

Artikel 2: Machtiging tot incasso

 • Het lid machtigt Your Own Leader om de overeengekomen lidmaatschapskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.

Artikel 3: Opzegging

 • Vanaf ingang overeenkomst kan het lid de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand voor het einde van het drie maanden lidmaatschap.
 • Opzegging dient uitsluitend per E-mail te geschieden E-mail: info@yourownleader.nl

Artikel 4: Tijdelijk stopzetten lidmaatschap

 • Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het lid kan het lidmaatschap na overleg en een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

Artikel 5: Stopzetten lidmaatschap door Your Own Leader

 • Your Own Leader heeft het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
  a. De deelnemer zich naar de mening van Your Own Leader schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
  b. Als de deelnemer de regels van Your Own Leader stelselmatig overtreedt; of
  c. Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de deelnemer gebruik maakt van het lidmaatschap van de deelnemer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen, activiteiten en het gebruiken van apparatuur en materialen van Your Own Leader geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Your Own Leader is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • Your Own Leader kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit de trainingen, een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook. Noch kan dit leiden tot lidmaatschap vermindering of teruggave van het lidmaatschap.
 • Your Own Leader is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens de lessen of activiteiten. Ook niet als op verzoek van lid eigendommen van lid of van derden in bewaring is gegeven.
 • Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Your Own Leader of aan derden. Schade zal worden verhaald op de deelnemer.
 • Indien een deelnemer tijdens de les/training iemand verwondt dan kunnen eventuele schade/kosten worden verhaald op de veroorzaker.

Artikel 7: Persoonsgegevens en privacybeleid

 • Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Your Own Leader verstrekt.
 • Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de deelnemer aan Your Own Leader toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Your Own Leader.
 • Van elke groepstraining worden er foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden op Social Media gedeeld of op de website gepubliceerd.
 • Als een gepubliceerde foto waarop de deelnemer duidelijk in beeld is op verzoek van de ddelnemer verwijderd moet worden, dan kan de deelnemer hierover contact opnemen per mail info@yourownleader.nl
 • Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google, Facebook, Twitter, Instagram), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om als deelnemer op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.
 • Als de deelnemer een overzicht wenst van zijn/haar persoonsgegevens of gegevens wilt corrigeren, evenals er vragen zijn over de privacyverklaring of als de deelnemer zich zorgen maakt over de manier waarop Your Own Leader persoonsgegevens verwerkt, kan de deelnemer contact opnemen per mail info@yourownleader.nl Zodra Your Own Leader het verzoek heeft ontvangen, zal er gevaagd worden naar de identiteit van de deelnemer om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens overeenkomen. Vervolgens zal Your Own Leader een overzicht bieden van alle persoonsgegevens. Persoonsgegevens die onjuist zijn worden gewijzigd of verwijderd. De aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
 • Your Own Leader behoudt persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van een afgenomen dienst, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.